ارور های یخچال فریزر الکترواستیل

ارور های یخچال فریزر الکترواستیل

ارور های یخچال فریزر الکترواستیل


تمام یخچال فریزر ها در برند های مختلف دارای ارور هایی هستند که هر یک با نمادی خاصی مشخص می شوند. کالا تعمیر با ارائه این مقاله به بررسی ارور های یخچال فریزر الکترواستیل در مدل های مختلف پرداخته و برای شما مصرف کنندگان این برند vh به اشتراک گذاشته است.

ارور های موجود در یخچال فریزر الکترواستیل

 • کد خطا R1: این ارور در یخچال فریرزهای الکترواستیل به این معناست که مشکلی در سنسور یخچال وجود دارد؛ همچنین این مشکل می تواند از خرابی مدار برد کنترل دستگاه نیز باشد و این مورد را هم از چشمک زدن چراغ MID می توانید متوجه شوید.
 • کد خطا F3: زمانیکه المنت یخچال فریزر از 85 دقیقه بیشتر کار کرده باشد، این خطا را مشاهده خواهید کرد. با دیدن این خطا باید هیتر را مورد بررسی قرار دهید و همچنین این احتمال دارد مدار برد دچار خرابی و مشکل شده و نیاز به تعمیر دارد.
 • کد خطا C1: مشکل سنسور برفک زدایی با این کد ارور به نمایش گذاشته می شود. این ارور را زمانیکه سنسور برفک زدایی به 5 درجه برسد، به نمایش در می آید. با دیدن این ارور ابتدا میزان اهم را بررسی کنید و در صورت برطرف نشدن، یا اقدام به تعویض یا تعمیر آن را کنید.
 • کد خط D1: این ارور هم برای برفک زدایی می باشد و نشان می دهد سیستم برفک زدایی یا دچار ایراد است یا اتصال کوتاهی تنها اتفاق افتاده است. برای حل این ارور نیز یا باید سنسور را تعویض یا در صورت مشکل دیگر باید آن را تعمیر کنید.

در ادامه این مقاله ارور های موجود در 3 مدل از یخچال یا فریزر الکترواستیل را مورد بررسی قرار می دهیم:

ارور های یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES27

 • کد خطا E1: این کد خطا نشان دهنده مشکل از طرف سنسور یخچال را به نمایش می گذارد؛ نشان می دهد که سنسور یا دچار قطعی و یا دچار خرابی شده است. این مورد را هم باید اضافه کنیم که این قطعی یا خرابی سنسور می توانید از طرف خرابی مدار برد کنترل دستگاه نیز باشد.
 • کد خطا E2: نشان دهنده خرابی از طرف سنسور فریرز است؛ این مشکل از طرف قطعی یا خرابی سنسور دمایی فریزر بوجود می آید و همانند کد خطا E1 این امکان نیز وجود دارد که این قطعی یا خرابی از سمت مدار برد کنترل فریزر است و باید مورد بررسی و تعمیر قرا بگیرد.
 • کد خطا E3: این کد خط بر اثر دلایل مختلفی چون خرابی مدار برد الکترونیک دستگاه، خرابی المنت و یا ترموفیوز به وجود می آید. این کد خطا نشان دهنده خرابی سنسور او اپراتور می باشد.
 • کد خطا E4: این ارور مربوط به سنسور محیط می باشد و نشان دهنده قطعی و یا خرابی یکی از قطعات یخچال مانند المنت، ترموفیوز و یا مدار برد الکترونیک می باشد.
 • کد خطا E5: نشان دهنده خرابی سیستم تبرید بوده و به عواملی چون توقف کار کمپرسور، خرابی در المنت، وجود مشکل در ترموفیوز و یا خرابی سنسور او اپراتور و مدار برد بر می گردد.
 • کد خطا E6: زمانیکه گرمای یخچال از 15 درجه سانتی گراد بیشتر شود، با این کد خطا موتجه خواهید شد؛ این ارور در اثر اشکال در گاز و یا دمپر کانال هوا و یا اینکه بر اثر یخ زدن اواپراتور به وجود آید.
 • کد خطا E7: با وجود آمدن مشکل و یا خرابی در دمپر و یا ایجاد شکستگی در کانال هوا با این ارور در یخچال فریزهای الکترو استیل مواجه می شوید. با دیدن این ارور متوجه خواهید شد که سرمای یخچال دچار مشکل شده و به زیر 4 درجه سانتی گراد رسیده است.
 • کد خطا E8: وجود مشکل ما بین برد اصلی و برد صفحه نمایش
 • کد خطا E9: با بروز مشکل در برفک زدایی با این ارور مواجه خواهید شد و این مورد نشان می دهد که مشکل شاید از طرف المنت، سنسور اوا اپراتور و یا مشکل و خرابی از طرف برد باشد.
 • کد خطا E10: نبود سرما در قسمت اوا اپراتور نشان دهنده خرابی در قسمت فن اوا اپراتور می باشد که با این کد خط ارور مشخص می شود.
 • کد خطا E11: با بروز مشکل در قسمت مدار، متوجه خرابی در فن کندانسور خواهید شد.
 • کد خطا E12: یا کابل دیتا و یا مدار برد دچار خرابی هستند و ارتباط بین برد اصلی و برد صفحه نمایش دچار مشکل شده است.
 • کد خطا 0E: این نوع خطا در یخچال فریز های جدید الکترو استیل به وجو می آید و ایراد در فن اوا اپراتور را به نمایش می گذارد که در صورت مواجه شدن با این مشکل باید فن را تعویض شود و یا مدار دچار مشکل شده باشد.
 • کد خطا 1E: عواملی چون سوختگی در قسمت فن دستگاه و یا بروز مشکل در قسمت مدار برد آن باعث به وجود آمدن این ارور می شود.
 • کد خطا 2E: با بروز مشکل در قسمت کابل دیتا، مدار برد و یا مشکل بین برد اصلی و برد صفحه نمایش، با این کد خطا برای یخچال فریزر های جدید مواجه خواهید شد.

ارور های یخچال تک الکترو استیل مدل ESR24

 • کد خطا E1: در صورت موتجه شدن ب این ارور در یخچال های تک، باید بدانید احتمال خرابی در سنسور یخچال وجود دارد و یا اینکه سنسور قطع شده است. احتمال خرابی در قسمت مدار برد الکترونیک نیز وجود دارد.
 • کد خطا E3: احتمال خرابی در قسمت سنسور اوا اپراتور وجود دارد و نیاز به تعویض دارد؛ احتمال خرابی در قسمت های مدار برد الکترونیک دستگاه، المنت و یا ترموفیوز نیز وجو دارد.
 • کد خطا E4: با بروز مشکل در قسمت سنسور محیط این دستگاه ها و یا خرابی هر یک از قطعات المنت، ترموفیوز یا مدار برد الکترونیک با این ارور مواجه خواهید شد.
 • کد خطا E5: هر یک از قسمت ها یخچال مانند المنت، ترموفیوز، سنسور اوا اپراتور دچار خرابی و مشکل می شوند و نشان می دهد که سیستم تبرید دچار مشکل شده است.
 • کد خطا E9: بر اثر خرابی در المنت یا سوختن ترموفیوز، خرابی در قسمت سنسور اوا اراتور و همینطور خرابی در مدار برد نشان می دهد که ارور به دلیل ایجاد مشکل در قسمت برفک زدایی می باشد.
 • کد خطا F0: با سوختن فن اوا اپراتور یا قطع شدن کابل فن و یا خرابی برد یعنی فن اواپراتور دچار خرابی و مشکل می باشد.
 • کد خطا F1: با وجود مشکل در قسمت فن کندانسور، یا کابل فن کابین قطع شده است یا مدار برد اصلی ئچار خرابی شده است.
 • کد خطا ER: زمانیکه خرابی در قسمت مدار برد اصلی یا خرابی در برد صفحه نمایش دیده شود، یا این ارور مواجه خواهید شد.

ارور های فریزر تک الکترو استیل مدل ESF24

 • کد خطا E2: خرابی از سمت یکی از این عوامل می باشد:
 1. سنسور فریزر
 2. سنسور اوا اپراتور
 3. المنت
 4. ترموفیوز
 5. مدار برد الکترونیک دستگاه
 • کد خطا E4: در صورت مشکل در قسمت سنسور محیط یا خرابی در هر یک المنت، ترموفیوز یا مدار برد این کد خطا را مشاهده خواهید کرد.
 • کد خطا E5: ایراد در قسمت سیستم تبرید و یا خرابی در هر قسمت های المنت، ترموفیوز، سنسور او اپراتور یا مدار برد.
 • کد خطا E9: برفک زدایی باعث به وجود آمدن این ارور می شود؛ یا احتمال سوختگی ترموفیوز، خرابی سنسور اواپراتور و یا همینطور خرابی مدار برد نیز وجود دارد.
 • کد خطا F0: خرابی فن اوا اپراتور یا سوختگی آن، قطع شدن کابل فن یا خرابی برد عوامل نمایش این کد خطا می شود.
 • کد خطا F1: عامل به وجود آمدن این خطا خراب در قسمت فن کندانسور و همینطور خرابی در قسمت مدار برد اصلی نیز باشد.
 • کد خطا ER: در صورت خرابی در قسمت برد اصلی و همینطور برد صفحه نمایش با این ارور مواجه می شوید.

سخن پایانی

در صورت مشاهده هر یک از ارور های نام برده شده و یا در صورت بروز مشکل برای یخچال فریزر خود می توانید با مشاورین ما تماس حاصل کرده و همچنین با کالا تعمیر به راحتی و خیالی آسوده می توانید اقدام به تعمیر یخچال فریزر خود کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.